counter code

Taisyklės

Paslaugų teikimo interneto svetainėje SVENTESGIDAS.LT naudojimo taisyklės

1. Taisyklių taikymas

1.1. UAB „IT MAX“ (juridinio asmens kodas – 302504767, PVM mokėtojo kodas – LT100005717817, registruotos buveinės adresas – A. Mackevičiaus g. 110-3, Lietuva, el. pašto adresas – info@sventesgidas.lt ) (toliau – SVENTESGIDAS.LT) paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja SVENTESGIDAS.LT interneto svetainėje (toliau – Svetainė) teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

1.2. Prieš pradėdami naudotis Svetaine, Klientai ir Paslaugų teikėjai privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamiesi Svetainėje teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

1.3. Šios Taisyklės neriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

1.4. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo reguliuoti taikomos galiojančios Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.5. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:

1.5.1. Klientas – fizinis asmuo, įsigyjantis paslaugą asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti;

1.5.2. Paslaugų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, siūlantis suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą). Paslaugų teikėjo sąvoka šių Taisyklių taikymo kontekste apima ir vartojimo rangos teisinius santykius.   

2. Bendrosios nuostatos

2.1. SVENTESGIDAS.LT veikia kaip Svetainės administratorius, ir sudaro galimybę vartotojams laisvai pasirinkti Paslaugų teikėją konkrečiai paslaugai suteikti ar darbams atlikti. SVENTESGIDAS.LT nesudaro jokių sutarčių su paslaugų teikėjais ir neatsako už jų teikiamų paslaugų kokybę.

2.2. SVENTESGIDAS.LT Svetainėje neteikia paslaugų, nurodytų paslaugų kategorijų sąraše, ir neparduoda prekių, skirtų teikiant išvardintas paslaugas, t.y. SVENTESGIDAS.LT nėra šių prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas yra nurodytas prie kiekvienos Svetainėje siūlomos įsigyti paslaugos.

2.3. Visos sutartys Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Sutartys su Paslaugų teikėjais sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

2.4. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento, Paslaugų teikėjo ir SVENTESGIDAS.LT bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje.

3. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
3.1.1. užpildyti Paslaugų teikėjo anketą, ir suteikti Klientui teisingą ir išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį.

3.1.2. Iki sutarties sudarymo pateikti Klientui informaciją raštu (nebent tokia informacija raštu jau buvo pateikta pirkėjui prieš sutarties sudarymą) apie:

3.1.2.1. siūlomą daiktą (pavadinimas, pagrindinės savybės);

3.1.2.2. pardavėją; nurodoma, kur ir kam pirkėjas gali adresuoti bet kokį skundą;

3.1.2.3. Kliento teisės atsisakyti sutarties pagal Civilinio kodekso 6.367 straipsnio taisykles įgyvendinimo tvarką;

3.1.2.4. mokėjimo, pristatymo ar atlikimo tvarką, pardavėjo teikiamas daikto priežiūros paslaugas ir garantijas, jeigu jos suteikiamos;

3.1.2.5. sutarties atsisakymo sąlygas, jeigu sutartis neterminuota arba ilgesnė negu vieneriems metams. Pareiga įrodyti, kad Taisyklių 3.1.2 punkte nurodyta informacija raštu buvo įteikta Klientui, tenka Paslaugų teikėjui.

3.1.3. nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti, apgavystėms, sukčiavimui;
3.1.4. užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, failus, kompiuterių programas, el. pašto laiškus ir kt.:
3.1.4.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;
3.1.4.2. nesiūlo įsigyti paslaugų, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;
3.1.4.3. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
3.1.4.4. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei.
3.1.5. laikytis Vartotojų teisių apsaugos, konkurencijos ir kitų teisės aktų reikalavimų bei spręsti iškilusius ginčus su Klientais teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
3.1.6. nedelsdamas pranešti SVENTESGIDAS.LT apie bet kokius Paslaugų teikėjo anketoje pateiktos informacijos ir/ar duomenų pasikeitimus, atitinkamai pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje;
 

4. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis/ji:
4.1.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti sandorius ir atlikti mokėjimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
4.1.2. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir pasirinkto konkretaus Paslaugų teikėjo sudaroma paslaugų teikimo sutartis;
4.1.3. supranta ir sutinka, kad SVENTESGIDAS.LT tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis.
4.2. Remiantis galiojančiais teisės aktais Klientas turi teisę atsisakyti Svetainėje sudarytos paslaugų teikimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Paslaugų teikėjui per septynias darbo dienas nuo paslaugų sutarties sudarymo dienos. Jeigu Klientui nebuvo įteikta Taisyklių 3.1.2 punkte nurodyta informacija raštu, jis turi teisę atsisakyti sutarties per tris mėnesius paslaugų sutarties sudarymo dienos.

4.2.1. Jeigu sutarties šalys nėra susitarusios kitaip, Klientas neturi teisės pasinaudoti Taisyklių 4.2. punkte nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl:

4.2.1.1. garso ir (ar) vaizdo įrašų (fonogramų, audiovizualinių įrašų) bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;

4.2.1.2. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

4.2.1.3. dalyvavimo žaidimuose ir loterijose;

4.2.1.4. paslaugų teikimo, kai Kliento sutikimu sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus Taisyklių 4.2 punkte nurodytam septynių darbo dienų terminui;

4.2.1.5. prekių, kurios buvo gaminamos pagal Kliento individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

5. SVENTESGIDAS.LT teisės, pareigos ir atsakomybė

5.1. SVENTESGIDAS.LT turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Paslaugų teikėjo ar/ ir Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios Paslaugų teikėjo pateiktos informacijos Svetainėje pakeitimą, Paslaugų teikėjo anketos panaikinimą bei uždraudimą Paslaugų teikėjui ar/ ir Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Paslaugų teikėjas ar/ir Klientas:
5.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
5.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
5.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, SVENTESGIDAS.LT nuomone, netinkamai elgiasi ar toks elgesys prieštarauja moralės normoms;
5.2. SVENTESGIDAS.LT tikrina Paslaugų teikėjo anketoje pateiktus duomenis ir turi teisę neskelbti Paslaugų teikėjo pateiktos informacijos, jei pateikti ne visi privalomi duomenys.
5.3. SVENTESGIDAS.LT turi teisę savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti paslaugų kategorijų medį, nekeisdama Paslaugų teikėjo informacijos, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.

5.4. SVENTESGIDAS.LT turi teisę savo nuožiūra panaikinti Paslaugų teikėjo anketą, jei Paslaugų teikėjas yra gavęs ne mažiau nei penkis neigiamus Kliento atsiliepimus ar komentarus. Paslaugų teikėjui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš Kliento, SVENTESGIDAS.LT panaikina Paslaugų teikėjo anketą.
5.5. SVENTESGIDAS.LT turi teisę rinkti ir saugoti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento ir Paslaugų teikėjo anketoje pateiktus asmens duomenis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyta tvarka bei šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

5.6. SVENTESGIDAS.LT nėra atsakingas už paslaugų, įsigyjamų naudojantis Svetaine, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą. Paslaugų kokybę garantuoja Paslaugų teikėjas.

5.7. SVENTESGIDAS.LT teikiamos paslaugos yra nemokamos.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Visi tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento kilę nesutarimai dėl paslaugų teikimo ir Taisyklių nuostatų laikymosi yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9.3. Taisyklės įsigalioja nuo to momento, kai Klientas ir/ar Paslaugų teikėjas patvirtina, kad sutinka su jomis, ir galioja visą naudojimosi Svetaine laiką.